Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: De voorwaarden zoals hierna vermeld.
 2. Overeenkomst: De tussen de Opdrachtgever en Uitvaartzorg De Meer mondelinge, schriftelijke of elektronische tot stand gekomen overeenkomst betreffende de verzorging van een uitvaart, welke overeenkomst is vastgelegd in het Opdrachtformulier.
 3. Uitvaartverzorging: De gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorafgaande) overbrenging van de overledene naar een door de Opdrachtgever opgegeven adres. Hieronder worden zowel het leveren van de zaken als het verrichten van de diensten ten behoeve van de Uitvaartverzorging verstaan.
 4. Opdrachtgever: Degene die de Uitvaartverzorging is overeengekomen met Uitvaartzorg De Meer
 5. Uitvaartverzorger: Uitvaartzorg De Meer
 6. Leverancier: De leverancier van zaken en diensten ten behoeve van de Uitvaartverzorging.
 7. Verschotten: De bedragen die door de Uitvaartverzorger ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aan derden zijn betaald.
 8. Pro-memorie posten: De bedragen voor omschreven zaken en diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet of niet geheel bekend zijn of vast staan.
 9. Prijzen: Bruto prijzen inclusief omzetbelasting.
 10. Opdrachtformulier: Het formulier waarop de inhoud van de Overeenkomst is vastgelegd.

Artikel 2 – De Opdracht

 1. In het te ondertekenen Opdrachtformulier worden de zaken en/of diensten gespecificeerd die door de Uitvaartverzorger worden geleverd c.q. verricht. Op het Opdrachtformulier moeten in ieder geval worden vermeld:
  1. Alle voor de Uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de Opdrachtgever met in het bijzonder informatie over specifieke geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal en de aanwezigheid van een pacemaker of ICD.
  2. De verklaring dat de Opdrachtgever de toepassing van de Algemene voorwaarden heeft aanvaard en een afschrift van de algemene voorwaarden heeft ontvangen.
  3. Een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen.
 2. De Opdrachtgever is gehouden het Opdrachtformulier juist en volledig in te vullen en staat hiervoor in.
 3. Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de Prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is, zal de Uitvaartverzorger een richtprijs aangeven met de vermelding “Pro-memorie”of  “PM”posten. De Opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen. De Uitvaartverzorger is gehouden desgevraagd zo spoedig mogelijk de werkelijke Prijzen aan de Opdrachtgever door te geven. De Opdrachtgever is gehouden om de werkelijke Prijs te betalen.
 4. De Overeenkomst kan behoudens het bepaalde in artikel 4.2 alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, tot uiterlijk 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart.
 5. De Uitvaartverzorger is bevoegd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 3 – Aangifte en akte van overlijden

 1. De op het Opdrachtformulier vermelde personalia van de overledene worden gebruikt voor de aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aangifte zal worden verzorgd door de Uitvaartverzorger, tenzij anders overeengekomen.
 2. Zodra de Opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient de Opdrachtgever de Uitvaartverzorger daarover zo snel mogelijk in te lichten.
 3. Indien er sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal de Uitvaartverzorger bevorderen dat rectificatie plaatsvindt. De Uitvaartverzorger is slechts gehouden de kosten van rectificatie te voldoen indien en zover de noodzaak van rectificatie aan hem te wijten is. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 4 – Tijdstip van levering

 1. De levering van zaken en of diensten vindt plaats op de dagen en tijdstippen zoals overeengekomen tussen Opdrachtgever en Uitvaartverzorger. De dag en het uur van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de begraafplaats c.q. crematorium.
 2. Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen vierentwintig (24) uur na dagtekening van het Opdrachtformulier en uitsluitend met instemming van Opdrachtgever, de Uitvaartverzorger en de in het artikel 4.1 bedoelde beheerder.

Artikel 5 – Drukwerken

 1. Voor de aankondigingen van overlijden, dankbetuigingen, bidprentjes, drukwerk en/of andere stukken waarvan is overeengekomen dat dit door de Uitvaartverzorger zal worden verzorgd, levert de Opdrachtgever de tekst tijdig en schriftelijk (waaronder tevens per e-mail wordt verstaan) aan de Uitvaartverzorger aan. In het geval de Opdrachtgever de Uitvaartverzorger de opdracht heeft gegeven tot het opstellen van een tekst, dient de Opdrachtgever de aangeleverde concepttekst voor akkoord te ondertekenen.
 2. Indien sprake is van onjuistheid in de aankondigingen van overlijden, dankbetuigingen, bidprentjes, het drukwerk en/of andere stukken, zal de Uitvaartverzorger bevorderen dat rectificatie plaatsvindt. De Uitvaartverzorger is slechts gehouden de kosten van rectificatie te voldoen indien en voor zover de noodzaak van de rectificatie aan hem te wijten is. In alle andere gevallen komen de kosten van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Indien is overeengekomen dat de Uitvaartverzorger de overlijdensadvertenties verzorgt, is de Uitvaartverzorger gehouden te bevorderen dat de overlijdensadvertenties spoedig bij de gekozen media worden aangeleverd. Indien de Uitvaartverzorger voldoende spoed in acht heeft genomen, is hij niet aansprakelijk voor een te late plaatsing van de overlijdensadvertentie. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige aanlevering of plaatsing van de overlijdensadvertentie in de gekozen media, zal de Uitvaartverzorger dit uitdrukkelijk onder de aandacht brengen van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Verzekeringen

 1. De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen van de Uitvaartverzorger. De Uitvaartverzorger draagt zorg voor een bewijs van ontvangst. Hij is verplicht om de polis(sen) binnen eenentwintig (21) dagen op te sturen naar desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).
 2. Indien op grond van een uitvaartverzekering een aanspraak bestaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde van de verzekering de Uitvaartverzorger machtigen om de uitkering te innen met het doel deze uitkering in mindering te brengen op de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde betaald.
 3. De Uitvaartverzorger staat ten opzichte van de Opdrachtgever niet in voor de betaling van enig bedrag door de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).

 Artikel 7 – Betaling

 1. De facturering vindt achteraf plaats door middel van een uitvaartnota en dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling van de uitvaartnota is de Opdrachtgever in verzuim.
 2. In afwijking van artikel 7.1 heeft de Uitvaartverzorger het recht om een voorschot ter hoogte van de totale aan de hand van het Opdrachtformulier vastgestelde uitvaartkosten te verlangen. In het geval de overledene geen uitvaartverzekering heeft afgesloten en/of in het geval naar het oordeel van de Uitvaartverzorger de uitvaartkosten niet (geheel) zullen worden gedekt door (een) verzekeringspolis(sen) en/of indien naar het oordeel van Uitvaartverzorger er een andere reden bestaat om een voorschot te vragen. Dit voorschot dient binnen vierentwintig (24) uur na sluiting van de Overeenkomst door de Opdrachtgever te zijn betaald door bijschrijving op het door de Uitvaartverzorger bij de Opdrachtgever bekend gemaakte bankrekeningnummer of tegen bewijs van kwijting contant op een door de Uitvaartverzorger aan te wijzen locatie te zijn voldaan. Bij contante betaling wordt door de Uitvaartverzorger een bewijs van betaling verstrekt.
 3. De Uitvaartverzorger heeft het recht om op basis van uw gegevens een kredietcheck te doen. Tevens heeft De Uitvaartverzorger het recht om een overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 4. In afwijking van artikel 7.1 is de Opdrachtgever gehouden om door de Uitvaartverzorger betaalde Verschotten die voortvloeien uit de Overeenkomst op eerste verzoek aan de Uitvaartverzorger te betalen. Betaalde Verschotten zullen op de uitvaartnota in mindering worden gebracht.
 5. In afwijking van artikel 7.1 dient voor de kosten voor transport(en) van overledene naar het buitenland altijd een door de Uitvaartverzorger te bepalen voorschot te worden voldaan.
 6. De Opdrachtgever is gehouden de factuur tijdig te betalen en kan zich ten aanzien van zijn betalingsverplichting niet beroepen op het feit dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.
 7. De Uitvaartverzorger is gerechtigd over een betaling die niet (tijdig) is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de Opdrachtgever met de betaling in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de termijn genoemd in artikel 7.1. De rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW.
 8. Aan de Opdrachtgever die niet binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn voor betaling heeft zorggedragen worden alle daardoor veroorzaakte kosten – waaronder maar niet beperkt tot buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten –  in rekening gebracht, behoudens voor zover zulks is uitgesloten in artikel 6:96 lid 2 onder c BW.

Artikel 8 – Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Uitvaartverzorger staat in voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 2. De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad overgedragen aan de Uitvaartverzorger. Indien er bij de overdracht van de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, aanvaardt de Uitvaartverzorger geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of beschadiging hiervan.
 3. De Uitvaartverzorger is tegenover de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een serie van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst (directe schade) tot een maximum van de door de Opdrachtgever aan de Uitvaartverzorger te betaling vergoeding opgenomen in het Opdrachtformulier, tenzij er aan de zijde van de Uitvaartverzorger sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever die gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een serie van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst door de Uitvaartverzorger.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart de Uitvaartverzorger tegen alle vorderingen en aanspraken van derden ter schade – uit welke hoofde dan ook – die verband houdt met het tekort schieten van de Opdrachtgever in de nakoming van deze Overeenkomst.
 5. Voor schade ten gevolge van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de Overeenkomst is de Uitvaartverzorger uitsluitend aansprakelijk indien de vertraging of het oponthoud hem of zijn Leverancier(s) redelijkerwijs toegerekend kunnen worden.

Artikel 9 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door de Opdrachtgever binnen eenentwintig (21) dagen na de datum waarop de uitvaart heeft plaats gevonden te zijn ingediend bij de Uitvaartverzorger.
 2. Klachten over de uitvaartnota dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de Uitvaartverzorger ingediend te zijn.
 3. De Uitvaartverzorger zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht. Indien geen (volledige) overeenstemming wordt bereikt en er sprake is van een geschil dat de Opdrachtgever beslecht wil zien, is de Opdrachtgever bevoegd zich overeenkomst artikel 10 te wenden tot een bevoegde rechter.

 Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. De Overeenkomsten deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen zullen bij uitsluiting worden beslecht door een rechtbank in Nederland.
 3. De Opdrachtgever is verplicht om een klacht en/of geschil eerst voor te leggen aan de Uitvaartverzorger overeenkomstig artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.